Menu

Εξωσωματική IVF

Πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΥΩ στην Ευγονία

Το ΣΥΩ (Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών) είναι μια σοβαρή επιπλοκή της ελεγχόμενης διέγερσης ωοθηκών. Είναι συχνότερο σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, μικρής ηλικίας και χαμηλού βάρους.

Ειδικότερα οι γυναίκες με υπερβολική ανταπόκριση των ωοθηκών έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (ΣΥΩ) και πιθανώς τη σοβαρή μορφή του συνδρόμου.

Η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας διαθέτει μακρά και εκτενή εμπειρία στη διαχείριση γυναικών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ΣΥΩ, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την θεραπεία του ΣΥΩ όταν χρειαστεί, καθιστώντας την Ευγονία διεθνές κέντρο έρευνας αλλά και κλινικής αντιμετώπισης του συνδρόμου.

 

Πρόληψη του ΣΥΩ

Πρωτόκολλο GnRH ανταγωνιστή - Η Συμβολή της Ευγονίας

To πρωτόκολλο ανταγωνιστή αποτελεί την πρωτοβάθμια πρόληψη του ΣΥΩ. Η Ευγονόα έχει συμβάλλει καθοριστικά στην παγκόσμια υιοθέτηση του πρωτοκόλλου ανταγωνιστη έχοντας δημοσιεύσει 2 μελέτες, μία εκ των οποίων είναι η μεγαλύτερη μελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία για γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Η μελέτη δείχνει ότι το πρωτόκολλο ανταγωνιστών (Flexible GnRH antagonist protocol) σχετίζεται με σημαντικά μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ, σε σύγκριση με το παραδοσιακό μακρό πρωτόκολλο (long protocol), ταυτόχρονα διατηρώντας τα υψηλά ποσοστά κύησης.

Επομένως το πρωτόκολλο ανταγωνιστών μπορεί να θεωρηθεί ασφαλέστερο και να αποτελεί το πρωτόκολλο επιλογής για τις γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική.

Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective RCT. Trifon G Lainas, Ioannis A Sfontouris, Ioannis Z Zorzovilis, George K Petsas, George T Lainas, Efthymia Alexopoulou, Efstratios M Kolibianakis Human Reproduction, 2010, Vol 25, No 3, pp. 683-689 Δείτε την δημοσίευση

Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and follicular development. Lainas TG, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Iliadis GS, Lainas GT, Cazlaris HE, Kolibianakis EM Human Reproduction, 2007, Vol. 22, No 6, pp. 1540-1546 Δείτε την δημοσίευση

 

Επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων με αγωνιστή GnRH (GnRH agonist trigger).  

Στόχος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας είναι να μετατραπεί το ΣΥΩ σε επιπλοκή του παρελθόντος. Συνεπώς, έχουν προταθεί ανά καιρούς διάφορα μέτρα πρόληψης του συνδρόμου, με διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει διαθνώς αποδεκτή η στρατηγική της «κλινικής απαλλαγμένης από ΣΥΩ» ή «OHSS-free clinic».

Αυτή η στρατηγική πρόληψης του ΣΥΩ, η οποία εφαρμόζεται επιτυχώς στην Ευγονία, περιλαμβάνει 3 κυρίως βήματα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

 1. Χρήση πρωτοκόλλου ανταγωνιστών
 2. Επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων με GnRH αγωνιστή αντί της παραδοσιακής hCG.
 3. Κατάψυξη όλων των εμβρύων, και μεταφορά τους σε επόμενο κύκλο. Η μεταφορά εμβρύων στον ίδιο νωπό κύκλο μετά τη χορήγηση GnRH αγωνιστή δεν ενδείκνυται διότι σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά κύησης και υψηλότερα ποσοστά βιοχημικής/παλίνδρομης κύησης εξαιτίας της αρνητκής επίδρασης του GnRH αγωνιστή στο ενδομήτριο. Βέβαια έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις προκειμένου να μην ακυρωθεί η εμβρυομεταφορά, οι οποίες θα σας εξηγηθούν αναλυτικά από την επιστημονική ομάδα μας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Πρόληψη του ΣΥΩ με GnRH agonist trigger - Η συμβολή της Ευγονίας

Στην Ευγονία εφαρμόζουμε τις αρχές του OHSS-free clinic, πρακτικά απαλείφοντας τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρού ΣΥΩ, διαφυλάσσοντας έτσι την ασφάλεια της γυναίκας που βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Η Ευγονία αποδεικνύει τη διεθνή πρωτοπορία και εμπειρία στην πρόληψη του ΣΥΩ με δημοσιευμένες μελέτες και παρουσιάσεις/διαλέξεις σε διεθνή επιστημονικα συνέδρια. Σημειωτέον ότι η βελτιστοποίηση της επαγωγής με αγωνιστή GnRH αποτελεί το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του Γεωργίου Τρ. Λαϊνά.

Οι σχετικές μελέτες μας:

 

 1. The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial.
  G.T. Lainas, J.K. Bosdou, C.A. Venetis, I.A. Sfontouris, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Makedos, A. Daniilidis, A. Mitsoli, D. Savvaidou, T.G. Lainas, B.C. Tarlatzis, E.M. Kolibianakis. (2015 Human Reproduction 30 (Suppl 1):i95. Oral presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015

 2. Triggering of final oocyte maturation with gonadotrophin releasing hormone agonist in patients with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization.
  TB Tarlatzi, EM Kolibianakis, JK Bosdou, CA Venetis, A Makedos, K Chatzimeletiou, L Zepiridis, G Lainas, IA Sfontouris, T Lainas, BC Tarlatzis Fertility and Sterility 102 (3), e262-e263. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014

 3. GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles
  Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis. (2016) Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

 

 

Θεραπεία του ΣΥΩ στην Ευγονία

Σε περίπτωση που εμφανιστεί σοβαρής μορφής ΣΥΩ, παρά τα μέτρα προφύλαξης που λαμβάνονται, εφαρμόζεται επαναστατική θεραπευτική προσέγγιση με χορήγηση ενέσεων ανταγωνιστή μετά την ωοληψία, στην ωχρινική φάση, με αποτέλεσμα την αποφυγή της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η πρωτοποριακή αυτή αιτιολογική θεραπεία, η οποία αναπτύχθηκε από την ομάδα της Ευγονίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει αντικαταστήσει:

α) την ανυπαρξία θεραπείας και 

β) τη συμπτωματική και ανακουφιστική νοσοκομειακή περίθαλψη, με απλή παρακολούθηση. 

Η μέθοδος συνήθως συνοδεύεται συνήθως από αναβολή της εμβρυομεταφοράς στον τρέχοντα κύκλο και κατάψυξη όλων των εμβρύων, αν και μπορεί υπό προϋποθέσεις να συνδυαστεί με νωπή εμβρυομεταφορά στον ίδιο κύκλο.

Η μέθοδος έχει γίνει αποδεκτή διεθνώς ως τριτοβάθμια πρόληψη του ΣΥΩ (tertiary prevention) και αποτελεί τη μοναδική μέθοδο για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ.

Σε όλες της γυναίκες με σοβαρό ΣΥΩ που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία στη Μονάδα μας παρατηρήθηκε ταχεία υποχώρηση του συνδρόμου σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, ενώ καμία γυναίκα δεν χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο, όπως συνήθως ήταν απαραίτητο στο παρελθόν.


Αποτέλεσμα της θεραπείας που εφαρμόζουμε είναι η μειωμένη σωματική επιβάρυνση, το μειωμένο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος από τα έξοδα του νοσοκομείου και της απώλειας ωρών εργασίας.

 

Δείτε: 
Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (ΣΥΩ)

 

Και τις δημοσιεύσεις μας για τη θεραπεία του σοβαρού ΣΥΩ:

Lainas et al 2014, BJOG

Lainas et al.2013 Hum.Reprod.

Lainas et al.2012 Reprod.Biol.

Lainas et al. 2009a RBMOnline

Lainas et al. 2009b RBMOnline

Lainas et al. 2007 Reprod Biomed

 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu