Menu

3DfollicleAI

Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση ωοθυλακίων - 3DfollicleAI

Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση ωοθυλακίων - 3DfollicleAI

Στα πλαίσια της έρευνας, της καινοτομίας αλλά και της διαρκούς αναζήτησης στον χώρο της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας προχωρά στην υλοποίηση ενός πραγματικά πρωτοποριακού ερευνητικού προγράμματος, μοναδικό παγκοσμίως στον χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με τίτλο: «Νέες προσεγγίσεις στη χρήση της τρισδιάστατης υπερηχογραφικής απεικόνισης των ωοθηκών και στη βελτιστοποίηση των θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης - 3DfollicleAI».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η καινοτόμος πρόταση της Ευγονίας επιλέχθηκε, μεταξύ άλλων, μέσα από ένα σύνολο 555 προτάσεων από όλη την Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική, καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Γιατί είναι σημαντική η πρόταση μας;

Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός ωοθυλακίων, η ακριβής μέτρηση του αριθμού και του μεγέθους τους είναι κρίσιμη για τον προσδιορισμό της ημέρας που πρέπει να χορηγηθεί το σκεύασμα πρόκλησης τελικής ωρίμανσης των ωαρίων, προκειμένου να ανακτηθεί ο βέλτιστος αριθμός ώριμων ωαρίων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ακριβείς μετρήσεις των ωοθυλακίων κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών είναι καίριας σημασίας για τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων κατά την ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών, γίνεται με την μέθοδο της διακολπικής υπερηχογραφίας, που παραδοσιακά είναι δισδιάστατη (2D). Η ακριβής μέτρηση του αριθμού και του μεγέθους των ωοθυλακίων είναι σημαντική και αναγκαία για τον ακριβή να προσδιορίσμό της ημέρας επανελέγχου, της συνέχειας ή και τροποποίησης του θεραπευτικού σχήματος καθώς και του καθορισμού της ημέρας ωοληψίας. Οι υπέρηχοι τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης νέας γενιάς, χρησιμοποιούν ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης και μέτρησης των διαστάσεων των ωοθυλακίων παρέχοντας ακριβείς και αυτόματες μετρήσεις των απόλυτων διαστάσεων και όγκων των ωοθυλακίων. Δεν υπάρχει όμως μέχρι σήμερα μελέτη που να συγκρίνει την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών σε γυναίκες με υψηλή ανταπόκριση που κινδυνεύουν να εμφανίσουν σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (ΣΥΩ).

Τι είναι το 3DfollicleAI;

Είναι μια αυτοματοποιημένη μηχανή συστάσεων που θα λαμβάνει δεδομένα από τον 3D υπέρηχο των ωοθηκών, θα τα αναλύει χρησιμοποιώντας τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και θα παρέχει στον κλινικό μια εκτίμηση της πορείας του κύκλου διέγερσης. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως όπου η τρισδιάσταστη (3D) υπερηχογραφία συναντάει την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Έτσι, προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά η πιθανότητα επιτυχίας αλλά, προτίστως, η ασφάλεια για τις γυναίκες που εντάσσονται σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η Ευγονία βρίσκεται σε συνεργασία με την Ubitech, μια καινοτόμο εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων. Η Ubitech αξιοποιώντας την εμπειρία της στον χώρο, θα εφαρμόσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με σκοπό την ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης των υπερηχογραφικών δεδομένων.

Ερευνητικό σκέλος:

Το ερευνητικό σκέλος του έργου αφορά στην διερεύνηση της ακρίβειας και των πλεονεκτημάτων της τρισδιάστατης απεικονιστικής μεθόδου (3D) σε σχέση με την κλασική 2D υπερηχογραφική παρακολούθηση, μέσω σειράς κλινικών μελετών, τόσο αναδρομικών, όσο και προοπτικών-τυχαιοποιημένων. Επιπλέον, θα επιχειρήσουμε να συσχετίσουμε, για πρώτη φορά, τις 3D μετρήσεις των ωοθυλακίων, και ειδικότερα τον όγκο τους, με εμβρυολογικά και κλινικά δεδομένα με τελικό στόχο την ενδεχόμενη θέσπιση νέων πιο αντικειμενικών κριτηρίων όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο της επαγωγής της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων. Παράλληλα, η ακρίβεια και κλινική σημασία της χρήσης των δεδομένων 3D, θα αξιολογηθεί από τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη με δείκτη τον τελικό αριθμό συλλεχθέντων ώριμων ωαρίων.

ΕΣΠΑ

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Review

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu