Menu

Εξωσωματική IVF

Η συμβολή μας στην πρόληψη του ΣΥΩ

Πρωτόκολλο GnRH ανταγωνιστή

Έχουμε δημοσιεύσει τη μεγαλύτερη μελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία για γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Η μελέτη δείχνει ότι το πρωτόκολλο ανταγωνιστών (Flexible GnRH antagonist protocol) σχετίζεται με σημαντικά μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ, σε σύγκριση με το παραδοσιακό μακρό πρωτόκολλο (long protocol), ταυτόχρονα διατηρώντας τα υψηλά ποσοστά κύησης.

Επομένως το πρωτόκολλο ανταγωνιστών μπορεί να θεωρηθεί ασφαλέστερο και να αποτελεί το πρωτόκολλο επιλογής για τις γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική.

Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective RCT. Trifon G Lainas, Ioannis A Sfontouris, Ioannis Z Zorzovilis, George K Petsas, George T Lainas, Efthymia Alexopoulou, Efstratios M Kolibianakis Human Reproduction, 2010, Vol 25, No 3, pp. 683-689 Δείτε την δημοσίευση

Σε άλλη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό πρωτόκολλο ανταγωνιστή (D1) βρέθηκε επίσης στατιστικά μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ. Η μελέτη αφορούσε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες και η σύγκριση αφορούσε το παραδοσιακό μακρό με διαφορετικό πρωτόκολλο ανταγωνιστή. Εδώ ο ανταγωνιστής χορηγήθηκε την 1η ημέρα διέγερσης (αντί της προεπιλεγμένης 6ης (D6) ή της ευέλικτης χορήγησης ανταγωνιστή – Flexible με βάση κριτήρια).

Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and follicular development. Lainas TG, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Iliadis GS, Lainas GT, Cazlaris HE, Kolibianakis EM Human Reproduction, 2007, Vol. 22, No 6, pp. 1540-1546 Δείτε την δημοσίευση

Χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης (methylprednizolone)

Στην «Ευγονία» εφαρμόζουμε ειδική φαρμακευτική αγωγή με χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης για την πρόληψη του συνδρόμου στις γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν το σύνδρομο.

Με τη μέθοδο αυτή κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου σχεδόν όλες τις περιπτώσεις του ΣΥΩ. Οι περιπτώσεις σοβαρής μορφής ΣΥΩ που χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο ήταν ελάχιστες . Καμία γυναίκα επίσης από την «Ευγονία» δε νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σοβαρή μορφή ΣΥΩ.

Λεπτομερής αναφορά για το θεραπευτικό σχήμα πρόληψης του ΣΥΩ έχει δημοσιευθεί στο Fertility and Sterility, το επίσημο περιοδικό της ASRM (American Society for Reproductive Medicine):

Administration of Methylprednizolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitro fertilization. T. Lainas et al., Fertil. Steril. 2002;78(3):529-533). Δείτε την δημοσίευση

 

 

Επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων με αγωνιστή GnRH (agonist trigger).  

Στόχος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας είναι να μετατραπεί το ΣΥΩ σε επιπλοκή του παρελθόντος. Συνεπώς, έχουν προταθεί ανά καιρούς διάφορα μέτρα πρόληψης του συνδρόμου, με διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει διαθνώς αποδεκτή η στρατηγική της «κλινικής απαλλαγμένης από ΣΥΩ» ή «OHSS-free clinic».

Αυτή η στρατηγική πρόληψης του ΣΥΩ, η οποία εφαρμόζεται επιτυχώς στην Ευγονία, περιλαμβάνει 3 κυρίως βήματα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

 1. Χρήση πρωτοκόλλου ανταγωνιστών
 2. Επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων με GnRH αγωνιστή αντί της παραδοσιακής hCG.
 3. Κατάψυξη όλων των εμβρύων, και μεταφορά τους σε επόμενο κύκλο. Η μεταφορά εμβρύων στον ίδιο νωπό κύκλο μετά τη χορήγηση GnRH αγωνιστή δεν ενδείκνυται διότι σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά κύησης και υψηλότερα ποσοστά βιοχημικής/παλίνδρομης κύησης εξαιτίας της αρνητκής επίδρασης του GnRH αγωνιστή στο ενδομήτριο. Βέβαια έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις προκειμένου να μην ακυρωθεί η εμβρυομεταφορά, οι οποίες θα σας εξηγηθούν αναλυτικά από την επιστημονική ομάδα μας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Πρόληψη του ΣΥΩ με agonist trigger - Η συμβολή της Ευγονίας

Στην Ευγονία εφαρμόζουμε τις αρχές του OHSS-free clinic, πρακτικά απαλείφοντας τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρού ΣΥΩ, διαφυλάσσοντας έτσι την ασφάλεια της γυναίκας που βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Η Ευγονία αποδεικνύει τη διεθνή πρωτοπορία και εμπειρία στην πρόληψη του ΣΥΩ με δημοσιευμένες μελέτες και παρουσιάσεις/διαλέξεις σε διεθνή επιστημονικα συνέδρια. Σημειωτέον ότι η βελτιστοποίηση της επαγωγής με αγωνιστή GnRH αποτελεί το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του Γεωργίου Τρ. Λαϊνά.

Οι σχετικές μελέτες μας:

 

 1. The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial.
  G.T. Lainas, J.K. Bosdou, C.A. Venetis, I.A. Sfontouris, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Makedos, A. Daniilidis, A. Mitsoli, D. Savvaidou, T.G. Lainas, B.C. Tarlatzis, E.M. Kolibianakis. (2015 Human Reproduction 30 (Suppl 1):i95. Oral presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015

 2. Triggering of final oocyte maturation with gonadotrophin releasing hormone agonist in patients with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization.
  TB Tarlatzi, EM Kolibianakis, JK Bosdou, CA Venetis, A Makedos, K Chatzimeletiou, L Zepiridis, G Lainas, IA Sfontouris, T Lainas, BC Tarlatzis Fertility and Sterility 102 (3), e262-e263. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014

 3. GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles
  Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis. (2016) Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu