Μορίδιο και βλαστοκύστη

Το στάδιο της αυλάκωσης ακολουθείται από το στάδιο του μοριδίου. Το μορίδιο είναι στάδιο της πρώιμης εμβρυϊκής ανάπτυξης κατά το οποίο τα βλαστομερίδια σχηματίζουν μια συμπαγή μάζα που ομοιάζει με μούρο. Στη συνέχεια εκβάλλεται υγρό στο διάστημα μεταξύ των κυττάρων και δημιουργείται μια κοιλότητα, που ονομάζεται βλαστοκήλη. Με τη δημιουργία της κοιλότητας αυτής το έμβρυο φθάνει στο στάδιο της βλαστοκύστης. Τα κύτταρα συνεχίζουν να διαιρούνται και διατάσσονται σε δύο περιοχές: ένα έκκεντρο άθροισμα κυττάρων, που ονομάζεται έσω κυτταρική μάζα, ή εμβρυοβλάστη, από την οποία θα εξελιχθεί το κυρίως έμβρυο και μέρος των εξωεμβρυικών ιστών όπως το χόριο και μια στοιβάδα κυττάρων που περιβάλλει την κοιλότητα της βλαστοκύστης (έξω κυτταρική μάζα, ή τροφοβλάστη), από την οπόια θα σχηματισθεί ο πλακούντας.

Α. Μορίδιο (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).
Β. Διογκωμένη βλαστοκύστη. Η κοιλότητα της βλαστοκύστης έχει μεγαλώσει.
Η διαφανής ζώνη έχει λεπτυνθεί. Στο άνω μέρος της φωτογραφίας διακρίνεται η έσω κυτταρική μάζα (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).
Γ. Μορίδιο με κοιλότητα (προβλαστοκύστη). Διακρίνεται η αρχική κοιλότητα που δημιουργείται μεταξύ των βλαστομεριδίων (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).