Καλλιέργεια σπέρματος – Αντιβιόγραμμα

Η καλλιέργεια του σπέρματος επιτρέπει τον εντοπισμό συγκεκριμένου παθογόνου μικροβίου. Ακολουθεί η ταυτοποίηση του μικροβίου και η μελέτη της ευαισθησίας του σε διάφορα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα). Εάν τυχόν συστηθεί αντιβιοτική θεραπεία για την καταπολέμηση ενός μικροβίου, η ορθή πρακτική επιβάλλει τον επανέλεγχο με νέα καλλιέργεια, μετά το πέρας της θεραπείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το γνωστό μικρόβιο έχει όντως καταπολεμηθεί και ότι η νέα καλλιέργεια είναι πλέον «στείρα» μικροβίων. Για την καλλιέργεια σπέρματος ιδανικά θα πρέπει να έχουν προηγηθεί 2-5 ημέρες χωρίς εκσπερμάτιση.