Πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής χειρουργικής

Η ενδοσκοπική χειρουργική πλεονεκτεί έναντι των παλαιοτέρων μεθόδων με επεμβάσεις «ανοιχτής κοιλιάς» διότι:

  • H νοσηλεία είναι μονοήμερη.
  • Αποφεύγεται η λαπαροτομία (διάνοιξη της κοιλιάς).
  • Αποφεύγεται ο κίνδυνος δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων.
  • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος.
  • Δεν υπάρχουν εξωτερικές μετεγχειρητικές ουλές στο δέρμα της κοιλιάς.
  • Η διάρκεια της επέμβασης είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τη λαπαροτομία,
  • Αποφεύγεται η διάνοιξη της κοιλότητας της μήτρας (υστεροσκοπική χειρουργική).
  • Ο χρόνος επανόδου στην καθημερινή δραστηριότητα και στην εργασία είναι σύντομος και σημαντικά μικρότερος συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο χρόνο της λαπαροτομίας.