Ο διεθνής επιστημονικός οργανισμός FACULTY OF 1000 MEDICINE αξιολόγησε θετικά δημοσιευμένη μελέτη μας

Ο διεθνής επιστημονικός οργανισμός FACULTY OF 1000 MEDICINE, ο οποίος ανασκοπεί και αξιολογεί δημοσιευμένες κλινικές μελέτες με σημαντικά επιστημονικά ευρήματα που μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα κλινική πρακτική, αξιολόγησε πρόσφατη δημοσιευμένη μελέτη μας με τίτλο:

«Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective RCT»
Trifon G Lainas, Ioannis A Sfontouris, Ioannis Z Zorzovilis, George K Petsas, George T Lainas, Efthymia Alexopoulou, Efstratios M Kolibianakis
Human Reproduction, 2010, Vol 25, No.3 pp.683-689.

Οι δύο ανεξάρτητοι κριτές που αξιολόγησαν τη μελέτη συμπεραίνουν ότι: αφ’ ενός είναι η «μακράν μεγαλύτερη μελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία»,
αφ’ ετέρου ότι το νέο πρωτόκολλο ανταγωνιστών προτείνεται σαν πρωτόκολλο εκλογής για γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες.

Το νέο πρωτόκολλο είναι ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο από το παραδοσιακό μακρό, αφού παρουσιάζει στατιστικά μειωμένη επίπτωση σοβαρού συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών, μικρότερη συνολική δόση γοναδοτροπινών, μικρότερη διάρκεια ωοθηκικής διέγερσης, ενώ παράλληλα διατηρεί τα ίδια υψηλά ποσοστά επιτυχίας κυήσεως.

Δείτε την εργασία

Δείτε την αναφορά στην εργασία μας από το FACULTY OF 1000 MEDICINE