Ανώμαλη γονιμοποίηση

Ένα σχετικώς μεγάλο ποσοστό ωαρίων που έρχονται σε επαφή με τα σπερματοζωάρια στην εξωσωματική γονιμοποίηση είτε δεν σχηματίζουν προπυρήνες, είτε σχηματίζουν ένα προπυρήνα (1PN) είτε πολλαπλούς προπυρήνες (3PN, 4PN κ.λπ.)

Η παρουσία περισσοτέρων των δύο προπυρήνων σημαίνει ότι το ωάριο γονιμοποιήθηκε από περισσότερα του ενός σπερματοζωάρια (τρεις προπυρήνες όταν έχουν διεισδύσει δύο σπερματοζωάρια, τέσσερεις προπυρήνες για τρία σπερματοζωάρια, κ.ο.κ.). Τα έμβρυα αυτά ονομάζονται πολυσπερμικά και προφανώς περιέχουν υπεράριθμα χρωμοσώματα. Τα πολυσπερμικά έμβρυα δεν πρέπει να μεταφερθούν στη μήτρα, αφού ενοχοποιούνται για παθολογικές κυήσεις (αποβολές, μύλη κύηση).

Ένας προπυρήνας
Δείτε: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή » Ένας προπυρήνας.

Πολλαπλοί προπυρήνες
Δείτε: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή » Πολλαπλοί προπυρήνες.

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες σε δύο προπυρήνες
Δείτε: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή » Δύο προπυρήνες με χρωμοσωματικές ανωμαλίες.