Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος

PGS (Προεµφυτευτικός γενετικός έλεγχος - Preimplantation genetic screening)

Έγχρωμος καρυότυπος (αρχείο κ. Πάγκαλου).

Ο προεµφυτευτικός έλεγχος των εµβρύων  µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις επανειληµµένων αποτυχηµένων προσπαθειών εξωσωµατικής γονιµοποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προχωρηµένης ηλικίας της µητέρας, σε ζευγάρια µε φυσιολογικό καρυότυπο και σοβαρή ανδρική υπογονιµότητα, ή σε περιπτώσεις πολλαπλών παλίνδροµων κυήσεων.

Τα έµβρυα υποβάλλονται σε βιοψία, και ακολούθως τα αποµονωµένα κύτταρα ελέγχονται για δοµικές ή αριθµητικές ανωµαλίες µιας σειράς χρωµοσωµάτων µε τη χρήση κυτταρογενετικών µεθόδων (φθορίζοντα υβριδισµό in situ, FISH).
Για µία πιο ακριβή χρωµοσωµική εικόνα ενός εµβρύου, χρειάζεται η ανάλυση όλων των χρωµοσωµάτων του κυττάρου (βλαστοµεριδίου) που έχει αφαιρεθεί κατά την βιοψία.
Με την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου  όµως δεν επιτυγχάνεται ο έλεγχος άνω των εννέα χρωµοσωµάτων, επειδή µπορεί να δώσει ψευδή αποτελέσµατα.