Το Ιδανικό εμβρυολογικό εργαστήριο

Το εµβρυολογικό εργαστήριο είναι ο χώρος όπου επιτελείται η ωοληψία και η γονιµοποίηση των ωαρίων, και στον οποίο παραµένουν τα έµβρυα υπό συνθήκες καλλιέργειας έως την ηµέρα της εµβρυοµεταφοράς.
Είναι χώρος υψηλής εξειδίκευσης και αποστείρωσης, µε εξοπλισµό προηγµένης τεχνολογίας, που υπό την επίβλεψη ενός έµπειρου και καλά εκπαιδευµένου εµβρυολόγου συµβάλλει καθοριστικά στα ποσοστά κυήσεως µιας Μονάδας.

Το ιδανικό εµβρυολογικό εργαστήριο, όπως αυτό της  «Ευγονίας», χαρακτηρίζεται από:

•    Εµβρυολόγους άρτια εκπαιδευµένους και ενήµερους για τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις στο χώρο της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής.
•    Καθαρότητα του περιβάλλοντος χώρου µε κεντρική τοποθέτηση ειδικών φίλτρων και συστήµατος  εξαερισµού.
•    Λεπτοµερή και σαφή πρωτόκολλα για όλες τις διαδικασίες που διενεργούνται.
•    Διασφάλιση ποιότητας µε συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν τα έµβρυα και τους γαµέτες (παρακολούθηση θερµοκρασιών και συνθηκών καλλιέργειας, όπως η συνεχής καταγραφή του pH των καλλιεργητικών υγρών εντός των κλιβάνων µε pH-online, κ.λ.π.).
•    Διατήρηση βάσης δεδοµένων µε λεπτοµερείς κλινικές πληροφορίες.
•    Εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο και διαπίστευση ISO από επίσηµο κρατικό φορέα.
•    Ερευνητικό έργο που οδηγεί σε δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το εµβρυολογικό εργαστήριο της «Ευγονίας» και αντανακλούν τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας κυήσεως της Μονάδας µας