Συνεχής παρακολούθηση της εµβρυϊκής ανάπτυξης

Είναι δυνατό, µε χρήση ειδικής κάµερας, η οποία τοποθετείται εντός του επωαστικού κλιβάνου, και εξειδικευµένου λογισµικού, να έχουµε συνεχή καταγραφή της ανάπτυξης των εµβρύων (time lapse monitoring). Με αυτό τον τρόπο, ο εµβρυολόγος έχει στη διάθεσή του σηµαντικές πληροφορίες για το χρόνο έναρξης, την εξέλιξη και το συγ- χρονισµό των κυτταρικών διαιρέσεων κάθε εµβρύου, την εµφάνιση θρυµµατισµού, καθώς και για την ύπαρξη πιθανών ανωµαλιών, όπως η παρουσία πολλαπλών πυρήνων (multinucleation), σε κάποιο ή και σε όλα τα βλαστοµερίδια ενός εµβρύου.

Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, µπορούµε να εντοπίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα έµβρυα µε καλή µορφολογία και σωστό ρυθµό ανάπτυξης, και ταυτόχρονα να αποκλείσουµε από πιθανή εµβρυοµεταφορά έµβρυα χαµηλής ποιότητας και δυναµικής, αυξάνοντας την πιθανότητα για την επίτευξη και την οµαλή εξέλιξη µιας κυήσεως