Νέα καλλιεργητικά υλικά

Τα καλλιεργητικά υλικά νέας γενιάς (new generation culture media), έχουν βελτιωµένη και πολύπλοκη σύσταση, και υποστηρίζουν άριστα το έµβρυο κατά την προεµφυτευτική του ανάπτυξη στο εργαστήριο.

Ειδικά για την παρατεταµένη καλλιέργεια για 5 ή 6 ηµέρες, έως το στάδιο της βλαστοκύστης, χρησιµοποιούνται τα λεγόµενα διαδοχικά καλλιεργητικά υγρά (sequential culture media), τα οποία έχουν διαφορετική σύσταση, αντανακλώντας τις συνεχώς µεταβαλλόµενες διατροφικές και µεταβολικές ανάγκες του αναπτυσσόµενου εµβρύου.

Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί νέα καλλιεργητικά υγρά µε την προσθήκη ειδικών αυξητικών παραγόντων (π.χ. GM-CSF), που φαίνεται ότι ωφελούν σηµαντικά ασθενείς µε  προηγούµενες αποβολές, και ενδεχοµένως ασθενείς µε επανειληµµένες αποτυχηµένες προσπάθειες εξωσωµατικής, πτωχή ποιότητα σπέρµατος κλπ.

Η πρόοδος στο χώρο των καλλιεργητικών υγρών έχει συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση των ποσοστών κυήσεως.