Αποτυχία σχηματισμού προπυρήνων

Ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 30 %) των ωαρίων που έρχονται σε επαφή με σπερματοζωάρια in vitro δεν αναπτύσσουν προπυρήνες. Αν οι παράμετροι του σπέρματος είναι πτωχές, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην έχει επιτευχθεί διείσδυση σπερματοζωαρίου στο ωάριο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα στους μηχανισμούς συγκόλλησης και διείσδυσης του σπερματοζωαρίου. Επίσης μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στους υποδοχείς της διαφανούς ζώνης, γεγονός που παρεμποδίζει την είσοδο των σπερματοζωαρίων.

Μη γονιμοποιημένο ωοκύτταρο με δύο πολικά σωμάτια. Ίδια εμφάνιση έχει και το γονιμοποιημένο ωάριο πριν τη διαίρεση (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Ακόμη και αν οι παράμετροι του σπέρματος είναι ικανοποιητικές, ένας αριθμός φαινομενικά ώριμων ωαρίων δεν αναπτύσσει προπυρήνες. Κυτταρολογικές μελέτες έδειξαν πως 30% των ωαρίων αυτών είναι στην πραγματικότητα ανώριμα, ενώ 60% των ώριμων ωαρίων δεν διαθέτουν τον φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις (9%) σπερματοζωάρια διεισδύουν σε ανώριμα ωάρια, αλλά δεν σχηματίζονται προπυρήνες: η χρωματίνη σχηματίζει απλώς μορφές που ομοιάζουν με χρωμοσώματα υπό την επίδραση κυτταροπλασματικών παραγόντων. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πρώιμη σύντηξη χρωμοσωμάτων.