Μορφολογία του ωαρίου

Ανώριμο ωοκύτταρο στην πρόφαση Ι της μειωτικής διαίρεσης. (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Πριν το τελικό στάδιο ωριμότητας που αντιστοιχεί στην πρόφαση της πρώτης μειωτικής διαίρεσης, το ωοκύτταρο είναι ένα μεγάλο σφαιρικό κύτταρο με έναν μεγάλο πυρήνα, ο οποίος ονομάζεται βλαστικό κυστίδιο.

Το ωοκύτταρο περιβάλλεται από τη διαφανή ζώνη και η διαφανής ζώνη περιβάλλεται από τα κοκκιώδη κύτταρα που διατάσσονται ακτινωτά γύρω της, γι’ αυτό και ονομάζονται ακτινωτός στέφανος.

Ωοκύτταρο που περιβάλλεται από κοκκιώδη κύτταρα (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Προεκβολές από τα κοκκιώδη κύτταρα διεισδύουν στο ωοκύτταρο. Αυτές οι προεκβολές πιθανώς μεταφέρουν χημικά σήματα και θρεπτικά συστατικά. Το ωοκύτταρο περιβάλλεται από την κυτταροπλασματική μεμβράνη, η οποία διαθέτει πολλές προεκτάσεις που καλούνται μικρολάχνες. Στο εσωτερικό του ωοκυττάρου, ακριβώς κάτω από την κυτταρική μεμβράνη, βρίσκονται τα φλοιώδη κοκκία, τα οποία είναι σφαιρικά οργανίδια.

Γονιμοποίηση Γονιμοποίηση
Α. Δευτερογενές ωοκύτταρο.
Β. Ο ακτινωτός στέφανος έχει εξαφανιστεί. Ένα σπερματοζωάριο έχει διεισδύσει στο ωάριο και η δεύτερη ωριμοποιητική διαίρεση έχει ολοκληρωθεί.
Γ. Η κεφαλή του σπερματοζωαρίου έχει μεγαλώσει για να σχηματίσει τον άρρενα προπυρήνα.