Αυλάκωση

Ο όρος αυλάκωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρώτες γρήγορες μιτωτικές διαιρέσεις του ζυγώτη.

Η διαίρεση του ζυγώτη σε δύο θυγατρικά κύτταρα, που ονομάζονται βλαστομερίδια, αρχίζει μετά τη γονιμοποίηση. Οι επόμενες διαιρέσεις σχηματίζουν ολοένα και μικρότερα βλαστομερίδια. Κατά την αυλάκωση, τα βλαστομερίδια γίνονται διαδοχικά 2, 4, 8…

>Έμβρυο 2, 4 & 8 κυττάρων (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Έμβρυο 2, 4 & 8 κυττάρων (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).


Τα στάδια της αυλάκωσης του ζυγώτη μέχρι το σχηματισμό της βλαστοκύστης.

Α. Στάδιο 2 κυττάρων
Β. Στάδιο 4 κυττάρων
Γ. Στάδιο 8 κυττάρων
Δ. Μορίδιο
Ε. Πρώιμη βλαστοκύστη
Ζ. Όψιμη ή διογκωμένη βλαστοκύστη (Προβλαστοκύστη)